Bekendmaking Omgevingsvergunning Windpark Oostpolder door de Provincie Groningen: Bekijk de stukken en het originele bericht hier »

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij van plan zijn aan Waddenwind B.V. twee omgevingsvergunningen te verlenen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor:

  1. het wijzigen van vergunde inkoopstations, verplaatsen van inkoopstation bij OPI-11 naar OPI-19 en aanleggen van opstelplaatsen voor Windpark Oostpolder;
  2. het realiseren van toegangswegen in het windpark zelf en een (tijdelijke) uitrit van N46 voor Windpark Oostpolder tussen de rotonde Kwelderweg/N46 en het viaduct Dijkweg/N46.

Terinzagelegging

De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 25 april 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage in:

  • provinciehuis, provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen;
  • gemeente Het Hogeland, locatie Hoofdstraat-West 1, 9981 AA Uithuizen;
  • gemeente Delfzijl, J. van den Kornputplein 10, 9934 EA Delfzijl.

Zienswijzen

Tot en met 5 juni 2019 kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over de ontwerpbesluiten. Een schriftelijke zienswijze kun u sturen aan het college van Gedeputeerde Staten, t.a.v. de heer R. Sieben, Postbus 610, 9700 AP te Groningen of per e-mail aan oostpolder@provinciegroningen.nl, onder vermelding van: zienswijze omgevingsvergunning Windpark Oostpolder. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met provincie Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen, telefoon 050 – 316 49 11. U kunt hiervoor contact opnemen de heer R. Sieben.

Beroep

Een beroepschrift tegen de definitieve omgevingsvergunning kunt u te zijner tijd alleen indienen als u belanghebbende bent in de zin van artikel 1:2, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht en zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning of u kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.