Equinor heeft op 15 februari 2023 bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een schriftelijke Mededeling ingediend van het voornemen een waterstoffabriek op te richten te Eemshaven. Het gaat om de oprichting van een fabriek met een jaarlijkse productiecapaciteit van 1,0 GW koolstofarme waterstof, waarbij vrijkomende CO2 wordt afgevangen, per schip wordt vervoerd en wordt opgeslagen in lege aardgasopslagfaciliteiten op zee.

De mededeling ligt tijdens kantooruren ter inzage van 22 februari tot en met 5 april 2023 op het gemeentehuis van Het Hogeland en bij de Provincie.

Kijk hier voor het hele bericht: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2023-2000.html

Inspraak

Een ieder kan tot en met 5 april 2023 schriftelijk zienswijzen indienen met betrekking tot het vast te stellen advies voor de reikwijdte en het detailniveau voor het MER bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, p/a Team Milieu, Postbus 610, 9700 AP te Groningen. Op verzoek kan dit ook mondeling. Daarvoor kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer. Wettelijke adviseurs kunnen tot en met 5 april 2023 hun advies voor de reikwijdte en het detailniveau indienen. Aan de Commissie voor de m.e.r. wordt advies gevraagd in deze fase van de m.e.r.-procedure.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot dhr. J.J.J. Kwakman, m.e.r.-co├Ârdinator bij de provincie Groningen, tel: 050-316 4673.

Achtergrond info over waterstoffabrieken

Hier een artikel over een dergelijke waterstoffabriek en hoe e.e.a er uit zou kunnen gaan zien. De fabriek op het plaatje is ook een voorbeeld van een gigawat fabriek.

https://www.change.inc/industrie/zo-ziet-een-groene-waterstoffabriek-van-1-gw-eruit-37618