Op 10 februari 2020 organiseert de coöperatie een informatieve bijeenkomst voor de omwonenden. Deze zal worden gehouden in hotel Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Onderstaande nieuwsbrief werd eerder al per post naar alle omwonenden gestuurd:

Download de nieuwsbrief

 

Hierbij de nieuwsbrief januari 2020 van de klankbordgroep Oudeschip.

Windpark Oostpolder

Werkzaamheden voor windpark Oostpolder

De toegangswegen voor het windpark zijn inmiddels klaar, met uitzondering van het pad achter de dijk bij Oudeschip. Eerst moet de drainage van de percelen landbouwgrond achter de dijk worden aangepast, daarna wordt het pad erover aangelegd. Werkverkeer voor het windpark hoeft dan niet meer over de Dijkweg door het dorp Oudeschip.

In het voorjaar zal worden gestart met het leggen van kabels door H4A in combinatie met Oosterhof Holman. Er worden in de Oostpolder twee zogenoemde inkoopstations gebouwd, één voor innogy en één voor Waddenwind. De windturbines worden hierop aangesloten. Enexis maakt de aansluiting van de inkoopstations op het nieuwe schakelstation van Tennet (Eemshaven-Midden), dat nu in de Eemshaven in aanbouw is.

Eind vorig jaar heeft Elzinga uit Uithuizermeeden zand aangevoerd en in de Oostpolder in depot gelegd. Dat is bedoeld voor de aanleg van kraanopstelplaatsen en de afrit van de N46. Het zand moest eerst worden gekeurd in verband met pfas en mag nu worden verwerkt. Per windturbine wordt een vaste kraanopstelplaats gemaakt van 20 x 25 m2 en een grotere tijdelijke opstelplaats die later weer wordt verwijderd. Zodra de kraanopstelplaatsen klaar zijn zal worden begonnen met het heien en de aanleg van de funderingen.

Het is de bedoeling dat voor de bouw van de windmolens twee klimmende kranen worden ingezet, één begint aan de westkant en de andere aan de oostkant van de polder. Deze methode is nieuw en wordt voor het eerst in de Oostpolder toegepast. Verwacht wordt dat het windpark in de loop van 2021 helemaal klaar is.

 

Compensatieregeling voor omwonenden windpark Oostpolder

De provincie was in 2017 van plan om een ‘parkfonds’ te vormen waarin jaarlijks €1.050 per MW opgesteld vermogen wordt gestort. Het parkfonds zou in overleg met de bewoners worden besteed aan maatregelen in het kader van leefbaarheid, natuur en landschap. Bovendien wilde de provincie stimuleren dat omwonenden zouden mee-investeren in de vorm van ‘dorpsmolens’. Gevraagd is daarvoor twee turbineposities in de Oostpolder beschikbaar te stellen.

Door allerlei omstandigheden zijn zowel het ‘parkfonds’ als de ‘dorpsmolens’ niet tot stand gekomen. In de plaats van het parkfonds zullen de initiatiefnemers nu het betreffende bedrag, in totaal voor het hele windpark Oostpolder ca. €100.000 per jaar, rechtstreeks beschikbaar gesteld voor de omwonenden binnen een afstand van 1.500 meter van het windpark. Omgerekend naar de ongeveer 160 woningen is dat per woning ongeveer €600 per jaar.

De dorpsmolens zijn niet gerealiseerd omdat de energiecoöperatie en ook de provincie niet de noodzakelijke financiële garanties konden geven. De initiatiefnemers overleggen nu met de provincie over een compensatieregeling waarbij, in aanvulling op het bedrag van het parkfonds, een extra bedrag voor de bewoners beschikbaar komt. Bij het overleg hierover is ook de energiecoöperatie (ECO e.o.) betrokken die een deel van het beschikbare bedrag zou willen besteden aan collectieve projecten.

Provincie Groningen

Bij de provincie Groningen vindt er een wisseling van de wacht op het winddossier plaats. Rolf Siebren gaat aan de slag voor het Waterschap Noorderzijlvest en wordt vervangen door Martijn van Son: m.van.son@provinciegroningen.nl en 06 – 1173 4069.

Op 10 februari 2020 organiseert de coöperatie een informatieve bijeenkomst voor de omwonenden. Deze zal worden gehouden in hotel Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

We zijn in gesprek met de Provincie en Waddenwind hoe we invulling gaan geven aan de compensatie.

U kunt zich aanmelden als lid van de coöperatie via www.ec-oudeschip.nl