Verslag door Kiona Stel, Dorpencoordinator voor Oudeschip van de gemeente Het Hogeland.

Aandachtspunten Bestemmingsplan Eemshaven

Datum: 13 mei 2019
Locatie: Dorpshuis Oudeschip
Nav presentatie Peter Bügel

Download hier de presentatie (pdf)

Bij de Passende Beoordeling (PB) wordt gekeken naar de effecten op de natuur (Waddenzee en andere natuurgebieden). In het kader van de PB zijn verschillende onderzoeken geweest. De PB is onderdeel van het bestemmingsplan en is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl

Opgemerkt wordt dat de overheid passief is in het verstrekken van informatie en dat van de bewoners wordt verwacht dat zij zich actief opstellen om informatie te vergaren over hetgeen in de Eemshaven plaatsvindt. Omgevingsvergunningen zijn ingewikkeld te lezen. Men wil graag uitleg wat er precies gaat gebeuren om goed te kunnen reageren.
Het gevoel bestaat dat men weinig in te brengen heeft. Het is een lastige materie. Er wordt geen uitleg gegeven. Het is dan moeilijk een goede inhoudelijke reactie te geven.

Kiona Stel, dorpscoördinator gemeente Het Hogeland, geeft aan dat de gemeente actiever wordt richting bewoners en meer aandacht gaat besteden aan informatieverstrekking. Met Dorpsbelangen zal worden gekeken op welke manier hier vorm en inhoud aan wordt gegeven.

Peter Bügel adviseert de bewoners eerst te kijken (individueel of gezamenlijk) naar wat hun grootste zorg is, zodat daar op ingespeeld kan worden. Is de zorg bekend, dan kan samen gekeken worden wat onderzocht is en wat in het bestemmingsplan daarover is vastgelegd. Is een grote zorg geluid, dan kan een geluidsspecialist ingeschakeld worden om hier uitleg over te geven. Dat geldt ook voor andere thema’s.

Aangegeven wordt dat het industrieterrein voor de bewoners grote landschappelijke effecten heeft. Ook wordt opgemerkt dat de subjectieve beleving van bv. geluid anders is dan de objectieve benadering. Geluid bv. kan wel binnen de normen blijven die hiervoor gelden, maar de mensen zelf ervaren het op piekmomenten anders.

Hoe staat het met de monitoring en handhaving? Het gevoel bestaat dat niet altijd wordt voldaan aan hetgeen in de vergunning is afgesproken. Hoe wordt daar op toegezien? Neem bv. de verlichting van Google. Wie controleert dat?
Peter Bügel geeft aan op het aspect handhaving terug te zullen komen. Voor wat betreft Google is de provincie die op de vergunning moet toezien. Wel merkt hij op dat minder verlichting kan botsen met de noodzakelijke veiligheid. Dit gaat op bepaalde momenten niet samen. Hij adviseert Google rechtstreeks te vragen wat gedaan is met het verzoek om de lampen zachter te zetten. GSP speelt hier ook een rol in. Overigens vallen de datacenter niet onder dit bestemmingsplan, maar deze zijn geregeld in het bestemmingsplan Eemshaven Zuid-Oost.

Peter Bügel geeft uitleg over het geluidverdeelplan. Het geluidverdeelplan legt vast hoeveel geluidsruimte een bedrijf mag benutten. Bedrijven moeten een akoestisch onderzoek doen en aangeven in hoeverre ze gebruik maken van de best beschikbare technieken.

Verder wordt ingegaan om de verduurzaming van de bedrijven. De noodzakelijke energietransitie maakt dat bedrijven moeten nadenken over de vergroening. In dit kader start binnenkort een procedure voor een zonnepark bij VOPAK. Overigens mogen alleen zonneparken worden gerealiseerd op het eigen terrein bij het bedrijf. Het onderwerp verduurzaming is nog steeds een punt van discussie.

Kerncentrales worden in het bestemmingsplan uitgesloten.

Men wil graag weten wat er nu precies is veranderd met dit bestemmingsplan.
Peter Bügel benadrukt dat het bestemmingsplan niet meer mogelijk maakt dan reeds was toegestaan op grond van de regeling uit 1994 en op grond van hetgeen vergund is als gevolg van procedures.

Alle milieueffecten zijn onderzocht. Daarbij is gekeken naar de bestaande vergunningen. Alle vergunningen zijn meegenomen en opgeteld en vervolgens is gekeken of dit in z’n totaliteit betekent dat er een overschrijding is van de normen. Dit is niet het geval. Het gaat in het bestemmingsplan om het cumulatief effect, het zegt niets over de individuele bedrijven.

Voor wat betreft de procedure: men heeft tot en met 22 mei de gelegenheid om in te spreken op het bestemmingsplan (zie bijlage procedure). Van belang is waar de grootste zorg zit. Men kan een zienswijze indienen, maar soms werkt het beter om continue in gesprek te gaan, met de overheid maar ook met de bedrijven.
De data van de verschillende fases van het bestemmingsplan zullen met Oudeschip via de dorpscoördinator worden gecommuniceerd.

Belangrijkste aandachtspunten aangegeven door bewoners:
• Hoe zit het met monitoring en handhaving van de vergunningen. Men heeft hier geen zicht op. Graag een betere behandeling van klachten.
• Hoe zit het met licht van havenverlichting, bedrijven en de windturbines.
• Welke effecten van geluid zijn te verwachten en hoe wordt omgegaan met ervaren hinder.
• Waar kunnen de bewoners met klachten terecht.
• Landschappelijke inpassing.
• Gevoelde rechtsongelijkheid, bedrijven in de Eemshaven mogen van alles maar als bewoners iets kleins willen (uitbreiding) mag erg weinig.
• Verzocht wordt om betere communicatie over wat er speelt in de Eemshaven.

 

Procedure bestemmingsplan Eemshaven

Voorontwerp bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ligt als voorontwerp ter inzage tot en met 22 mei 2019
Iedereen kan een reactie geven: omwonenden, bedrijven, provincie, Waterschap en andere organisaties

De reacties worden weergegeven in een Nota van inspraak en het college van burgemeester en wethouders besluit in hoeverre tegemoetgekomen wordt aan de reacties; eventueel wordt het plan op een aantal punten aangepast.

Ontwerp bestemmingsplan
Het aangepaste plan ,met daarin opgenomen de Nota van overleg en inspraak, wordt als ontwerp ter inzage gelegd.
De terinzagelegging wordt bekend gemaakt op de gebruikelijke manier en in de publicatie wordt vermeld dat men, binnen een periode van zes weken, een zienswijze kan indienen. Deze zienswijze wordt gericht aan de gemeenteraad van Het Hogeland. In de zienswijze kan men vermelden waarom en op welke punten men het niet eens is met de regeling in het bestemmingsplan.
In een Nota van Zienswijzen worden alle zienswijzen benoemd. Daarin wordt ook aangegeven in hoeverre de zienswijzen gegrond dan wel ongegrond zijn.

Vaststelling
De Nota van zienswijzen wordt samen met het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college van Burgemeester en wethouders stelt dan voor aan de raad om de zienswijzen al dan niet gegrond te verklaren en het bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Het bestemmingsplan wordt vervolgens door de gemeenteraad- al dan niet gewijzigd- vastgesteld. Na de vaststelling treedt het bestemmingsplan in principe in werking.

Beroepsfase
Het besluit van de gemeenteraad wordt vervolgens via een publicatie bekend gemaakt. De indieners van de zienswijze krijgen bericht van het al dan niet gegrond verklaren van de zienswijze (gemotiveerd).
Daarbij wordt eveneens aangegeven dat men beroep bij de Raad van State kan instellen als men het niet eens is met het besluit van de gemeenteraad (beroepstermijn is zes weken).
Eventueel kan voorkomen worden dat bepaalde onderdelen van het bestemmingsplan in werking treden. In dat geval kan men een voorlopige voorziening aanvragen bij de Raad van State. Als de voorlopige voorziening wordt toegewezen, dan treedt dat specifieke onderdeel niet in werking.
Als men beroep heeft ingesteld, zal de Raad van State diegene uitnodigen voor een hoorzitting. Daarna besluit de Raad van State, doorgaans binnen 6 weken na de hoorzitting, om de beroepen al dan niet gegrond te verklaren.

Tijdsduur
De verwachting is dat het ontwerpbestemmingsplan in oktober 2019 ter inzage zal worden gelegd.
Vaststelling zal dan plaatsvinden binnen 12 weken nadat de laatste dag van de terinzagelegging is verstreken (verwachte vaststelling begin 2020)
Daarna is de beroepsfase. Binnen 6 maanden nadat de gemeente een verweerschrift (= reactie gemeente op de ingestelde beroepen) heeft ingediend zal de Raad van State een besluit nemen. Dit betekent dat het bestemmingsplan naar verwachting na de zomervakantie 2020 onherroepelijk zal zijn.